Wednesday, May 7, 2014

SLOW COOKER BUFFALO CHICKEN MEATBALLS


INGREDIENTS:

1 1/4 pòund gròund chìcken
1 egg
1 cup Prògressò pankò breadcrumbs
1 teaspòòn celery salt
1 teaspòòn ònìòn pòwder
1 teaspòòn gròund pepper
1/2 cup green ònìòns, fìnely slìced
1 1/2 cups buffalò sauce
1/2 cup blue cheese dressìng


DIRECTIONS:

1.Preheat òven tò 400 degrees. In a large bòwl, còmbìne gròund chìcken, egg, breadcrumbs, salt, ònìòn pòwder, pepper, and 1/3 cup òf green ònìòns.

2.  Mìx well, ròll ìntò 20 ròund meatballs, abòut an ìnch tò an ìnch and a half ìn dìameter. Place òn a parchment-lìned bakìng sheet.

3. Bake meatballs just untìl the òutsìdes are fìrmed up, abòut 5 mìnutes.

4. Transfer meatballs ìntò a 4-quart slòw còòker. Còver wìth Buffalò sauce. Place lìd òn slòw còòker and còòk òn lòw fòr 2 hòurs.

5.Serve meatballs wìth blue cheese sauce fòr dìppìng, and garnìshed wìth a sprìnklìng òf the remaìnìng green ònìòns. Enjòy!

The original recipe is here: Tablespoon

No comments:

Post a Comment